Enjoy!wonder island 満天四国

映画「二十四の瞳」のロケ地でオープンセットが改築され残されている