Enjoy!wonder island 満天四国

急流観潮船で造船所の中に入り、巨大な船を間近に見る